RODO / GDPR

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Zięba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Zięba, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Jacka Malczewskiego 46, 83-010 Straszyn, NIP: 1132980711, REGON: 380976413.

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@pawelzieba.pl

Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


GDPR

Data administrator:

The administrator of your data is Paweł Zięba, ul. Jacka Malczewskiego 46, 83-010 Straszyn, Poland. Identification numbers : VAT No: PL1132980711, REGON: 380976413

You can contact the administrator by sending an e-mail: kontakt@pawelzieba.pl

The basis and purpose of data processing

Your personal data (name, surname and e-mail address) will be processed on the basis of the legitimate interest of the Data Administrator in the form of marketing activities regarding the Administrator’s products or services. The legal basis for processing personal data is the provision of art. 6 clause 1 letter f) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on data protection) (Text with EEA relevance, hereinafter: GDPR), which enables data to be processed when it is necessary to implement the Administrator’s legitimate interests. The purpose of data processing is to conduct marketing activities regarding the Administrator’s products or services.

Data processing time

Your personal data will be processed for the period of conducting a marketing campaign by the Administrator. We won’t store your data for more than 3 months from the date of their collection.

Data source

We inform that your data has been obtained from public databases located on the Internet.

Data recipients

We may transfer your personal data to an entity that carries out automated sending of marketing messages for us.

Permissions

You have the right to: access your personal data, request rectification, request to stop data processing, request deletion of your personal data and object to the processing of your personal data.

Automated decision making

Your personal data will not be used for automated decision making, including profiling.